upcoming show:

Peter Demek - STATUS1

vernisáž / opening: 12.10. od 18:00 / October 12th, 6pm
výstava / on display: 13.10. - 16.11. 2017

Peter Demek: STATUS1


vernisáž / opening: 12.10. od 18:00 / October 12th, 6pm
výstava / on display: 13.10. - 16.11. 2017


Na základě dlouholeté práce a perfektní znalosti materiálu vytváří Peter Demek (1980) objekty fungující ve vztahu jednotka, kontext a jejich následná manipulace v čase. V procesu hledání ideálních forem je určitý motiv - forma abstrahován v záblesku intuice ze splynutosti okolního světa, zhmotněn s důrazem na fyzické vlastnosti materiálu, vržen do prostředí - nutné přítomnosti nosiče a manipulován performativní akcí - jednorázovou proměnou nebo mechanickým pohybem v čase. Celý proces je zpřítomňováním ideální formy, která je vždy jaksi za viditelným, a to prostřednictvím jejího vyrýsování nebo naopak vplynutí. Autor představí sérii nových prací, které budou aktivovány ve výstavním prostoru během vernisáže.

Výstava bude sledovat linku témat a metod které byly začaté výstavou Object-Subject-Absolute ( Brno galerie TIC 2011). Výstava o poctivém budování reality sochařské zkušenosti. Výstava o jakési nové tvarovosti a komunikaci. Výstava o nalézání a hledání důvodů k tvořivé akceleraci.

~~~

Drawing on years of experience and an intimate knowledge of his materials, Peter Demek (b. 1980) creates objects operating within the context of unit, context, and their subsequent manipulation in time. There is a certain recurring motif within the process of looking for ideal forms, namely form abstracted in the flash of intuition from the fusion of the surrounding world, materialised with an emphasis on the physical property of the material, thrown into an environment – the necessary presence of the conduit and manipulated by the performative act – by the one-off transformation or mechanical movement in time. The entire process represents the embodying of ideal form, which is always somehow behind the visible, by means of its compression or dissipation. The artist will introduce a series of new works that will be activated in the gallery during the opening.

The exhibition will continue the examination of themes and methods begun by the exhibition Object-Subject-Absolute ( Brno Gallery TIC 2011). An exhibition about the conscientious creation of the reality of sculptural experience. An exhibition on a kind of new morphology and communication. An exhibition on the search for and discovery of the reasons for creative acceleration.

Image​​


 

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kultury ČR.

The exhibition programme of Nevan Contempo is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Prague City Hall.

Contact us

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Prague 3
130 00
Česká republika
Company ID
Taxes ID